Regulamin

REGULAMIN LODOWISKA KRAKOWSKIE BŁONIA

1. Lodowisko jest obiektem firmy AM TRIK w Witanowicach, zwaną dalej zarządzającym.
2. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez właściciela.
3. W przypadku organizowania imprez właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Zarządzający ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
5. Na tafli może przebywać równocześnie nie więcej niż 400 (czterysta) osób.
6. Czyszczenie lodu odbywa się nie częściej niż co 2 godziny, sekcjami lodowiska. Klient może korzystać z niezamkniętej części lodowiska.
7. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby, posiadające zainicjowaną w systemie kartę, wydawaną po dokonaniu stosownej zaliczki na pobyt na tafli na pierwsze 75 minut .Zaliczka pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi. Za pobyt na lodowisku powyżej czasu zaliczkowego naliczana jest opłata 2 zł za każde rozpoczęte 15 minut.
8. Za zgubienie lub zniszczenie karty wejściowej będzie naliczana opłata w wysokości 30 zł. Zgubienie klucza do szafki 15 zł.
9. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową.
10. Wejście grupy zorganizowanej oraz grupy szkolnej należy wcześniej uzgodnić z obsługą lodowiska.
11. Specjalne oferty dla szkół ważne są do odwołania. Przy rezerwacji należy podać: szkołę, klasę, nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy.
12. Wejście komercyjne odbywa się poza kolejnością.
13. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na lodowisku tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica/opiekuna), która posiada osobną kartę wejściową.
14. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i nakryciu głowy. Zaleca się, aby dzieci posiadały kaski ochronne.
15. Obowiązuje cennik. Bilet rodzinny przysługuje dorosłym z dziećmi do 16 roku życia w kombinacji 2 dorosłych+2dzieci lub 1dorosły+3 dzieci.
16. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i obsługi lodowiska.
17. Niezastosowanie się do powyższego skutkuje wezwaniem ochrony i poniesieniem kosztów interwencji w kwocie minimum 500 zł.
18. Służby porządkowe i obsługa lodowiska jest uprawniona do kontroli osób korzystających z lodowiska w celu ustalenia tożsamości oraz sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu.
19. Osoby korzystające z lodowiska dobrowolnie poddają się kontroli służb porządkowych lub obsługi lodowiska.
20. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się tylko i wyłącznie w jednym kierunku wskazanym aktualnie przez obsługę. Zmiana kierunku jazdy może nastąpić tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
21. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z lodowiska.
22. Lodowisko jest monitorowane, na terenie lodowiska zabrania się:
– wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
– palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,
– siadania na bandach okalających lodowisko,
– używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających lodowiska,
– urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,
– jazdy z dziećmi na rękach,
– wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na taflę lodowiska,
– rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
– wprowadzania zwierząt,
– wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska
– niszczenia sprzętu i urządzeń.
– używania pingwinków i balkoników na dużej tafli i na lodowej alejce
23. W strefie płatnej nie ma toalet.
24. Osoby korzystające z lodowiska powinny opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową i rozliczyć czas ze swojej karty w kasie WYJŚCIOWEJ. Wówczas rachunek karty zostaje zamknięty i wydrukowany paragon fiskalny
25. Korzystający z lodowiska, którzy w skutek łamania postanowień Regulaminu, jak również braku zachowania należytej staranności wyrządzili swoim zachowaniem lub zaniechaniem szkodę na mieniu lub osobie – ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.
26. Do dyspozycji klientów w strefie przed wejściem na lodowisko dostępne są płatne 2 zł szafki zamykane oraz bezpłatne szafki otwarte.
27. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przy jak i na lodowisku przez osoby korzystające z lodowiska.
28. Wszelkie zauważone uszkodzenia, wypadki lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
29. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza drewnianymi podestami.
30. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika lodowiska.
31. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnej żywności oraz napoi.
32. Uczestnik ślizgawki wyraża zgodę na ewentualną publikację swojego wizerunku na profilu Facebook (publikacja zdjęć z kamer na lodowisku).
33. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w kasie obsługującej lodowisko, tel. 697 008 340.
34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory związane z korzystaniem z lodowiska będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zarządzającego.